Evaporative Air Cooler (เครื่องทำลมเย็น) ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

 (แก้ไขล่าสุด) 2018-02-17 16:26:06     (จำนวนเปิดอ่าน) 3776 (ปริ้นหน้านี้)


Evaporative Air Cooler เครื่องทำลมเย็น (Evaporative Air Cooler) เป็นทางเลือกใหม่ของเทคโนโลยีแบบประหยัดพลังงาน โดยใช้หลักการ Evaporation ในการระเหยของน้ำ เป็นตัวรับความร้อนจากอากาศทำให้ลมที่ได้มีอุณหภูมิลดต่ำลง และปราศจากละอองน้ำมันไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์หรือสารทำความเย็นจึงช่วยประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้น
evap Warm Air , Cold Air ลมเย็นที่ได้จะส่งผ่านทางท่อลม (Air Duct) ไปสู่พื้นที่ที่ต้องการ สามารถนำมาช่วยระบายความร้อนในพื้นที่ ทีมีอากาศอบอ้าว อันเกิดจากการแผ่ความร้อนของเครื่องจักร หรืออุณหภูมิของอากาศโดยรวม เหมาะกับการติดตั้งในอาคารแบบเปิด อาคารแบบปิดและอาคารแบบกึ่งเปิด กึ่งปิด
Spot Air Cooling
การจ่ายลมเย็นแบบเฉพาะจุด เหมาะกับพื้นที่ที่ทราบตำแหน่งทางเดินหรือจุดทำงานที่ผู้ใช้แน่นอน ทำให้สามารถรับลมเย็นได้ตรงจุดเหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ใช้งานแบบไม่เคลื่อนที่และเป็นแหล่งก่อให้เกิดความร้อนสะสม ซื่งสามารถป้องกันและช่วยให้ความร้อนไม่แพร่กระจายไปบริเวณอื่นๆ
                                             
Space Air Cooling
การจ่ายลมเย็นแบบกระจายทั้งพื้นที่ เหมาะกับพื้นที่ที่ผู้คนสัญจรไปมาอยู่ตลอดเวลา และเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการมีการเปลี่ยนตำแหน่ง
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน
1.) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานในโรงงาน บริษัท หรือพื้นที่พักผ่อน บ้านพักอาศัย
2.) เพื่อลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน 5-10 องศาเซลเซียส โดยการจ่ายลมเย็นไปยังบริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยตรง
3.) เพื่อป้องกันอากาศร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร
4.) เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศร้อนภายในอาคาร ให้บริสุทธิ์ ( Fresh Air)
5.) เพื่อสร้าง Positive Pressure ป้องกันฝุ่นละออง สิ่งเจือปน กลิ่น และแมลง
6.) เพื่อการประหยัด ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความเย็นระบบปรับอากาศทั่วไป

 เเท็ก
อีแวป,Evaporative Air Cooler,Evaporative ,Evap,ระบบระบายอากาศ,เครื่องทำลมเย็น,Ventilation,ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
อัลบั้มรูป